Erkanevia elämänkulkuja? Sosiaalisen aseman yhteys lasten perhemuotoihin

Marika Jalovaara

Tiivistelmä

Tutkimuskirjallisuudessa keskustellaan yhä enemmän hyvä- ja huono-osaisiin perheisiin syntyvien lasten ’erkanevista elämänkuluista’ (’diverging destinies’). On arveltu, että elämänkulkujen erkaneminen olisi pohjoismaisissa hyvinvointivaltioissa vähäistä. Tutkimuksemme kuitenkin näyttää, että lasten perhemuodoissa ja -kokemuksissa esiintyy Suomessa valtavia sosioekonomisia eroja. Vähän koulutettujen äitien lapsista huomattava osa syntyy yksinhuoltajaäidille, ja jos äiti on avo- tai avioliitossa, liitto useimmiten purkautuu ennen lapsen 16. ikävuotta. Vähän koulutettujen äitien lapset asuvat molempien vanhempiensa kanssa lapsuusvuosistaan keskimäärin puolet; korkeasti koulutettujen äitien lapset taas keskimäärin neljä viidesosaa. Pohjoismaisten lasten sosiodemografista eriarvoisuutta on tutkittava enemmän. Yhteiskuntapolitiikan tärkeä tavoite on, etteivät lasten perhemuotojen eroavaisuudet johda sosiaalisen eriarvoisuuden kasvuun.

Published in Lapsiperheiden köyhyys & huono-osaisuus, Vastapaino